ЖААЛУУЛАХ

Даалуугаар жаа нийлүүлж наадуулах: жаа жаалуулах (жаа нийлүүлэх).