жаалдаг эр
а. Тэргүүлдэг эр, хошуучилдаг эр; б. Ов мэх ихтэй эр.