ЁГТЛОЛГҮЙ

Элдэв ёгт санаагүй, ёж үгүй - Та ёгтлолгүй ярих нь л надад хэрэгтэй байна хэмээн Волынцев тосож авав. дэлгэрэнгүй...