ЁГТОРХУУ

Ёгт маягийн, ёжирхуу; ёгторхуу яриа (ёгтолсон шинжтэй яриа).