ЁГУУ

Ёгтлол, егөө - Ёгуу нь дэгээ болох, дэгээ нь дээлээ урах. ААЗ.