ЁД

Ухсан нүх, гуу: ёд малтах (нүх малтах), ёд ухах (нүх ухах, суваг шуудуу ухах).

ёд малтах нүх малтах
ёд ухах нүх ухах, суваг шуудуу ухах