ЁДГОРДОХ

Хэтэрхий ёдгор байх; ёдгорын учир зохисгүйдэх.