ЁДГОНОХ

Ёдгор юмны үргэлжлэн хөдлөх: ёдгонон байх (ёдгор юмны ёдго ёдго хөдлөн байх), ёдгонон дэлгэрэнгүй... (ёдгор юмны хөдлөн үзэгдэх) - Уурганы үзүүр байн байн ёдгонох нь холоос харагдана. Л.Ванган. Түүвэр зохиол.

ёдгонон байх ёдгор юмны ёдго ёдго хөдлөн байх
ёдгонон харагдах ёдгор юмны хөдлөн үзэгдэх