ЁГТЛОМХОЙ

Ёгтлох дуртай; далд утгаар хэлэх авьяастай: ёгтломхой хүн (ёгт үг яриа хэлэмгий хүн).