ЕЛХЭГ :

елхэг хийх (а. Елхгэр юмны хөдлөх; б. Елхгэнэн аяглах), елхэг елхэг хийх дэлгэрэнгүй...

елхэг хийх а. Елхгэр юмны хөдлөх; б. Елхгэнэн аяглах
елхэг елхэг хийх елхэгнэх