ЕЛХЭНДЭГ I

Хэтэрхий ихэдсэн, томдсон; хэмжээнээсээ хэтэрсэн: елхэндэг болсон дээл (хэтэрхий уужимдсан дээл, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЕЛХЭНДЭГ II

ЕЛХЭНДЭГ III