ЕМБҮҮРХҮҮ

Ембүүтэй төстэй, ембүү маягийн: тойгон ембүүрхүү (тойгон ембүүтэй төстэй).