хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга
туслах үүрэгтэй нарийн бичгийн дарга