баримтын дугаар
хэд дэх баримт болохыг нотлох тоот