ДАЛБАГА II:

далбага далбага хийх (далбаганах).

Ижил үг:

ДАЛБАГА I