аян дайн
аль нэг этгээдийн эсрэг удаан үргэлжилсэн байлдаан