дайны шарх
а. Дайн тулаанд оролцож авсан шарх; б. Дайнаас гарсан хохирол