дайны хөл
дайны уршгаар үүдсэн хор хөнөөл, үймээн самуун