дайны төлөөс
шударга дайнд ялагдсан этгээд дайны хор хохирлыг барагдуулах арга, хэлбэр