дайны олзлогдогсод
дайн тулааны явцад дайсанд баригдаж, олзлогдсон хүмүүс