дайны зам
а. Дайн болж өнгөрсөн талбар; б. Аливааг дайн, хүчирхийллээр шийдэх бодлого