дайны голомт
дайны хамгийн хор, хөнөөлтэй, ширүүн тулаантай хэсэг