дайны бодлого
дайныг ялалтад хүргэх, өөрт ашигтайгаар дуусгах стратеги