дайн зарлах
а. Дайтах болсноо албан ёсоор нийтэд мэдээлэх; б. [яриа] Муудалцах