ДАВШЛАХ I

1. Байн байн давших - Хортон дайсны цэрэг давшилсан юм. “Цог” дэлгэрэнгүй...


2. Урагш ухас ухас хийх; уурлан тэмүүлэх: уурлан давшлах (хүний зүг дайрч зодохоор оролдох), нохой давшлах (нохой дэлгэрэнгүй...
уурлан давшлах хүний зүг дайрч зодохоор оролдох
нохой давшлах нохой тэмүүлэн дайрах
чоно давшлах чоно дайрах
дайрах давшлах элдэв ширүүн үгээр доромжлон халдах
Ижил үг:

ДАВШЛАХ II