ДАВШУУРГАДАХ

Суух, хэвтэхэд дээлийнхээ хормойгоор тунтрах.