ДАВШУУРГА I

Дээлийн хормойн тунтраа.

Ижил үг:

ДАВШУУРГА II