ДАВШУУЛАХ

Урагшлуулан ахиулах: урагш давшуулах (урагш довтлуулах), цэрэг давшуулах (цэргүүдийг дэлгэрэнгүй...

урагш давшуулах урагш довтлуулах
цэрэг давшуулах цэргүүдийг тулалдаанд довтолгон оруулах