ДАВХРАА II

Нүдний дээд зовхинд тогтсон аньсаганы гүн нугалаас: давхраа багатай (нимгэн, нууц далд давхраатай), дэлгэрэнгүй...

давхраа багатай нимгэн, нууц далд давхраатай
давхраа томтой зузаан, ил тод давхраатай
нүдний давхраа зовхины доод ирмэгт уртааш тогтсон гүн нугалаас
Ижил үг:

ДАВХРАА I

ДАВХРАА III

ДАВХРАА IV