ДАВХРААГҮЙ

Давхраа байхгүй: давхраагүй нүд (давхраа байхгүй нүд) - Үл мэдэг инээмсэглэн байдаг зан, дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.