ДАВХРААЖИХ

1. Аажимдаа давхраа тогтох;


2. Нийгэмд шинэ давхраа үүсэн бүрэлдэх.