ДАВХИЦ

Давхих хурдац: давхиц муутай (давхих хурд бага), давхиц сайтай (хурдан).

давхиц муутай давхих хурд бага
давхиц сайтай хурдан