ДАВСЖИЛ

Давсжих үйлийн нэр: хөрсний давсжил (хөрс давстай болох байдал).