ДАВСЛАГ

1. Нэлээд давстай, давсархаг: давслагийн хэмжүүр (усан дахь давсны концентрацийг тодорхойлдог багаж); дэлгэрэнгүй...


2. Давстай төстэй, давсны шинж чанар бүхий.