ДАВСТАХ

1. Давс ургах, давс шүдлэх;


2. Нуур голд давс тогтох, давс бий болох.