ДАВСЧ :
/ ургамал /

давсч ургамал (далайн хөвөө, марз, тойром зэрэг давс ихтэй хөрсөнд зохицсон улаан бударгана, шар дэлгэрэнгүй...