ДАВСЧИН

Давс шүүгч, давс боловсруулагч, тээвэрлэгч: давсчин хүн (давс олзворлон борлуулагч).