ДАВТАГДАМТГАЙ

1. Нэг юм үзэгдэл, үйл явдал дахих байдалтай;


2. Давтахад сунах хавтгайрахдаа сайн; давтагдамхай.