ДАВТАГДАХ III

1. Үйл ажилд нэрвэгдэх, дарагдах, дарлагдах - Давхар давхар ээлжгүй давтагдан нэрвэгдээд уг дөчин жилийн алба дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг;


2. Олон дахин дайрагдах, талхигдах: олон удаа давтагдах (хатуу хүтүү юманд дахин давтан өртөх), дагиулж давтагдах дэлгэрэнгүй...
олон удаа давтагдах хатуу хүтүү юманд дахин давтан өртөх
дагиулж давтагдах удаан хугацаагаар салахгүй талхилагдах