ДАВСХАГ :

давсхаг хумхи (хуулийг хайлуулан цутгахад хэрэглэх бодис).