ДАВСЖИХ

Давстай болох; давс элбэгжих: давсажсан хөрс (усанд уусамтгай эрдэс бодисыг 0.2 хувиас дээш агуулсан, дэлгэрэнгүй...