ДАВМАЛ

Давж хэтэрсний байдал: давмал исмэг (язгуур агуулсан исмэг).