ДАВРАА

Даврах зантай; эрх дураараа, хэтэрхий зоргоороо; давруу.