ДАВРУУ

Даварч аашлах, ахих зантай, хэтрүү: давруу загнах (хэт эрдэх, ихэд даврах).