ДАВРУУЛАХ

Давруу зан гаргуулах, даварч аашлахыг үл хориглох, гааруулах.