ДАВСАРХУУ

1. Давстай төстэй, давс мэт;


2. Давсархаг.