ДАВСГҮЙ

1. Давс байхгүй, давс үгүй: давсгүй нуур (цэнгэг уст нуур);


2. Давсаар амтлаагүй: давсгүй хоол (а. Ер давс хийгээгүй; б. Давс нь багадсан хоол), давсгүй цай (а. Давс багатай дэлгэрэнгүй...
давсгүй нуур цэнгэг уст нуур
давсгүй хоол а. Ер давс хийгээгүй; б. Давс нь багадсан хоол
давсгүй цай а. Давс багатай цай; б. Давс хийгээгүй цай
давсгүй шөл а. Давс нь багадсан шөл; б. Огт давс хийгээгүй шөл