ДАВСАНГҮЙЛГҮҮР
/ хуучирсан /

Гар аргаар хийсэн загас агнах зэвсэг.