ДАВРАГЧ

Даврамтгай этгээд; өөрийгөө ихэд бодон давлиун зан гаргагч: даврагч этгээд (давруу зан гаргагч дэлгэрэнгүй...

даврагч этгээд давруу зан гаргагч этгээд
хэт даврагчид биелүүлэх боломжгүй зүйл шаардагчид