ДАВРАМХАЙ

Үе үе хэтэрхий даврах зан, ааштай; давраач.